De nasjonale kunnskapssentrene

Vi har 10 nasjonale kunnskapssentre som skal være i front innenfor ulike faglige områder med relevans for oppvekst og opplæring. Sentrene er formelt underlagt Utdanningsdirektoratet. De ti nasjonale sentrene har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i opplæringstilbudet til minoritetsspråklige og i arbeidet med å utvikle inkluderende, flerkulturelle læringsfelleskap i barnehagen og grunnopplæringen.
NAFO
Stensberggata 29
0170 Oslo

Fremmedspråksenteret
Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) ble etablert i 2005 som et tiltak i strategiplanen ”Språk åpner dører” (2005-2009, revidert 2007). Senteret er underlagt Kunnskapsdepartementet som har delegert oppfølgingsansvaret til Utdanningsdirektoratet. Fremmedspråksenteret, som er lokalisert til Høgskolen i Østfold, bidrar til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Høgskolen i Østfold
N-1757 Halden

Kunstkultursenteret
Kunstkultursenteret
Formålet er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Senteret skal bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene, og gi barnehage og skoleledere, lærere og førskolelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. Videre skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved Universitetet i Nordland. Senteret er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Universitetet i Nordland.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Lesesenteret
Lesesenteret
Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger, organisert innenfor det humanistiske fakultet. Senteret har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning på to områder: spesialpedagogikk og lesevitenskap. Lesesenteret har som oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan.
Lesesenteret
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger

Læringsmiljøsenteret
Læringsmiljøsenteret
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret, ble opprettet 1. januar 2013. Læringsmiljøsenteret er ett av 10 nasjonale sentre innen utdanningsfeltet.
Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester, bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og bidra til økt kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Dette skal gjøres gjennom faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og undervisning.
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret)
Postboks 8600
Forus
4036 Stavanger

Matematikksenteret
Matematikksenteret
Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.
Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og skolen. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.
Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er under etablering. Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon for senteret. Oppgavene for senteret er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge.
Gjennom arbeidet med mat og fysisk aktivitet skal senteret fremme trivsel, læring og helse hos barn og unge.
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Høgskulen på Vestlandet
5020 Bergen

Naturfagsenteret
Naturfagsenteret
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.
Naturfagsenteret
Universitetet i Oslo
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

Nynorsksenteret
Nynorsksenteret
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eitt av ni nasjonale senter, og skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan vere med på å skape språkkompetanse og motivere for arbeid med nynorsk. Gode røynsler skal systematiserast, prøvast ut og spreiast gjennom kurs, seminar, skriftleg materiale og via vevsida vår.
Nynorsksenteret
Høgskulen i Volda
postboks 500
6101 Volda

Skrivesenteret
Skrivesenteret
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
Det overordnede målet til Skrivesenteret er å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Skrivesenteret skal ha en tverrfaglig karakter og arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
NTNU ILU
NO-7491 Trondheim